Årsmøte onsdag 18. mars på Klubbhuset i Schjongslunden

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
FOSSEKALLEN IL – SKI OG ORIENTERING

Som holdes på klubbhuset Onsdag 18. Mars kl. 1800

Saker til behandling må være styret i hende senest 3. Mars

Saksliste:

Godkjenne de stemmeberettigede

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Valg av møteleder, sekretær og to rep. til å underskrive protokoll

Behandle gruppeårsmeldinger ski og orientering

Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning

Behandle innkomne forslag og saker

Fastsette medlemskontingent for 2021

Vedta Fossekallen ILs budsjett

Behandle Fossekallen ILs organisasjonsplan og vedta NIF,s lovnorm

Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  4. 2 revisorer (kontrollutvalg) + 1 vara
  5. Representanter til ting og møter i de org. gruppene i idrettslaget er tilsluttet
  6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Velkommen ønskes fra styret Fossekallen IL