Årsmøte onsdag 13. mars på klubbhuset i Scjongslunden

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOSSEKALLEN IL – ORIENTERING

Som holdes på klubbhuset Onsdag 13. Mars kl. 1800

Saker til behandling må være styret i hende senest 1. Mars

Saksliste:

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Valg av møteleder, sekretær.
  Behandle årsberetning
Behandle regnskapet i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Fastsette medlemskontingent for 2025
Vedta Fossekallen ILs budsjett
Behandle Fossekallen ILs organisasjonsplan

     Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder
  2. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøte-vedtatt organisasjonsplan
  4. 2 revisorer (kontrollutvalg)
  5. Representanter til ting og møter i de org. idrettslaget er tilsluttet
  6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Saker til behandling må være styret i hende innen 1 mars.

Vennligst gi beskjed om du kommer til Marit på Telefon 92291833 (sms) pga servering

Velkommen ønskes fra styret Fossekallen IL